Chief's

Chief's

quick service restaurant


Regulamin

KART HDS Polska SP. z o.o. DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH
 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – HDS Polska SP. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy ul. Al. Jerozolimskie, nr 176, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048015 (zwany dalej też HDS)

Punkt Sprzedaży – położony na terytorium Polski, sklep sieci HDS oznaczony symbolem akceptacji Kart HDS. Lista Punktów Sprzedaży oferujących i akceptujących Karty dostępna na stronie internetowej www.hds.pl

Karta HDS - pobierana przez Nabywcę w Punkcie Sprzedaży i aktywowana w momencie doładowania w środki pieniężne, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Punktach Sprzedaży, w okresie jej ważności.

Nabywca – osoba fizyczna, która w Punkcie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości, którą doładowuje Kartę HDS, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy aktywowaną Kartę HDS

Użytkownik – każdy posiadacz Karty HDS

Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Punktach Sprzedaży

 1. Celem skorzystania z Karty HDS Nabywca musi zaopatrzyć się w Kartę HDS dostępna przy kasie Punktu Sprzedaży.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy w kasie w Punkcie Sprzedaży środków pieniężnych w kwocie równej wartości na jaką chce doładować Kartę HDS.
 3. Nabywca może doładować Kartę HDS kwotą: 50PLN; 100PLN; 150 PLN – płatność tylko gotówką.
 4. Kasjer aktywuje Kartę HDS przez terminal doładowując ją środkami przekazanymi przez Nabywcę.
 5. Karta HDS może być realizowana wyłącznie po aktywacji przez kasjera w Punktach Sprzedaży w momencie przekazania środków pieniężnych przez Nabywcę.
 6. Wartość Karty HDS równa jest wartości środków pieniężnych jaką Nabywca przekazał Wydawcy.
 7. Karta HDS nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta HDS zachowuje ważność przez okres 12-cy od momentu jej aktywacji. Karta HDS nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty HDS nie może zostać przedłużony.
 9. Karta KDS może być wielokrotnie doładowywana przez Użytkownika środkami zgodnie z punktem 4, jednak tylko w okresie jej ważności (tj. 12 m-cy od momentu aktywacji).
 10. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, po wpłacie przez niego środków, aktywnej Karty HDS, a następnie do przyjmowania jej do realizacji od Użytkownika w Punktach Sprzedaży do momentu wykorzystania wszystkich środków na niej zgromadzonych w okresie ważności Karty HDS.
 11. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 4 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie aktywowania Karty HDS.
 12. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę HDS, suma kwoty na jaką doładowana została karta HDS zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 13. Przy płatności Kartą HDS za produkty z grupy: śniadania, zupy, obiady, makarony, przysługuje Użytkownikowi rabat w wysokość 10% i od kwoty odpowiadającej kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedaż.
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty HDS poprzez przekazanie jej kasjerowi w Punkcie Sprzedaży Karty. Kasjer w Punkcie Sprzedaży dokona pobrania z tej karty przez terminal kwoty odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty HDS będzie wyższa niż kwota środków pieniężnych pozostałych na Karcie HDS, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 16. Użytkownik może sprawdzić saldo Karty HDS  logując się na stronie internetowej www.hds.pl. Indywidualny PIN użytkownika znajduję się na rewersie karty. Są to 3 ostatnie cyfry. Za ich pośrednictwem należy logować się do konto.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty HDS, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 18. W przypadku zniszczenia lub kradzieży Karty HDS Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 19. Nabywca Karty HDS zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem Karty HDS, który znajduje się na stronie internetowej www.hds.pl
 20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty HDS w wypadku: upływu terminu ważności Karty HDS, braku technicznej możliwości realizacji Karty HDS, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty HDS w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie HDS.
 21. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty HDS wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Punkt Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym obsługującym Karty HDS.
 22. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty HDS kwota środków pieniężnych na Karcie HDS pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 23. Wszelkie reklamacje związane z Kartami HDS, z wyłączeniem reklamacji towarów, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 24. Reklamacje związane z Kartami HDS, będą rozpatrywane tylko po okazaniu wydruku z terminala, jako dowodu doładowania Karty HDS wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, w którym została aktywowana.
 25. W przypadku niemożności wymiany towaru w trybie reklamacji towaru zakupionego przy użyciu Karty HDS, Wydawca wypłaci gotówkę lub wyda nową Kartę HDS o wartości równej towarowi nie podlegającego wymianie.
 26.  Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty HDS, a Użytkownik poprzez użycie Karty HDS oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego treść, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązują się go przestrzegać.
 27. Użytkownik poprzez przedstawienie kasjerowi Punktu Sprzedaży Karty HDS do realizacji oraz odbiór w Punkcie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty HDS potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty HDS w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z wydruku z terminala posiadanego przez Wydawcę.
 28. Karta HDS nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 29. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa  powszechnie obowiązującego.
 30. Wydanie Karty HDS Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty HDS, ma prawo na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie wydruk z terminala świadczący o doładowaniu Karty HDS.

Regulamin PDF

 

Regulamin PDF

 

Copyright © - Lagardere Travel Retail sp. z o.o.